Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία ( Ε.Α.Ε.) ιδρύθηκε το 1958 από καταξιωμένους και κοινωνικά ευαίσθητους επιστήμονες με στόχο την καταπολέμηση του καρκίνου στη χώρα μας. Από την ίδρυση της συσπείρωσε όλους όσους ενεργά συμμετείχαν στον αντικαρκινικό αγώνα, ενώ παράλληλα συνδέθηκε και συμμετέχει ανελλιπώς σ' όλες τις μεγάλες διεθνείς ενώσεις κατά του καρκίνου, εκπροσωπώντας τη χώρα μας σε αυτές.

Ακολουθούν οι σκοποί της Εταιρείας όπως περιγράφονται στο αρχικό καταστατικό του 1958,  το οποίο υπέστει ελάχιστες τροποποήσεις προ πολλών ετών. Η γλώσσα που γράφτηκε παρέμεινε ως έχει. Η νέα προσαρμοσμένη στην εποχή και τη γλώσσα της τροπο του καταστατικού θα ήταν ήδη έτοιμη, αλλά λόγω της πανδημίας καθυστερεί η δημοσίεση της έγκρισης της από το Πρωτοδικείο. Μολις έχουμε την απόφαση στα χέρια μας, θα δημοσιεύσουμε το νέο σύγχρονο καταστατικό.

Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία αποσκοπεί εις την ανάληψιν και οργάνωσιν του αγώνος κατά του καρκίνου επί τη βάσει των εκάστοτε δεδομένων της επιστήμης.

Τον σκοπόν τούτον επιδιώκει δια των κατωτέρω ενδεικτικώς αναφερομένων μέσων:

 1. Της κατατοπίσεως και διαφωτίσεως του κοινού, ως και παντός φορέως ή άλλου καθ' οιονδήποτε τρόπον μετέχοντος του αντικαρκινικού αγώνος με όλα τα διαθέσιμα μέσα.
 2. Του συντονισμού των οθενδήποτε καταβαλλόμενων ενεργειών και προσπαθειών, αι οποίαι τείνουν εις την επιστημονικήν, τεχνικήν, υλικήν και ηθικήν ενίσχυσιν του αγώνος καταπολεμήσεως της νόσου.
 3. Της επιστημονικής ερευνητικής δραστηριότητας στην σε σύνδεση με τα ελληνικά και ξένα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα αλλά και δημόσιους φορείς (νοσοκομεία, δήμους κτλ), με σκοπό την παραγωγή επιστημονικού έργου στην ψυχοκοινωνική ογκολογία άξιου προς δημοσίευση σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και έκδοσης επιστημονικών εγχειριδίων καθώς και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ασθενών από καρκίνο όλων των ηλικιών (παιδιών, εφήβων, νέων ενηλίκων και ενηλίκων), καθώς και των μελών των οικογενειών αυτών και των φροντιστών τους. Ιδιαίτερη μέριμνα προβλέπεται για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των επιβιωσάντων ασθενών. Η ψυχοκοινωνική υποστήριξη προβλέπεται τόσο για ασθενείς που νοσηλεύονται – μέσω της διασύνδεσης των επαγγελματιών που εργάζονται στα νοσοκομείο και στους σχετιζόμενους με την ψυχοκοινωνική ογκολογία φορείς – όσο και την οργάνωση της «κατ' οίκον» φροντίδας. Επίσης Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εκπαίδευση και την υποστήριξη του ιατρικού, νοσηλευτικού προσωπικού και επαγγελματιών ψυχικής ς νοσοκομείων και φορέων υπηρεσιών σε ογκολογικούς ασθενείς, με την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων καθώς και κλινικών εποπτειών στην ψυχοκοινωνική ογκολογία.
 4. Της υλικής βοήθειας και ηθικής συμπαραστάσεως των εκ της νόσου πασχόντων και των οικογενειών αυτών.
 5. Της δημιουργίας όλων εκείνων των προϋποθέσεων, αι οποίαι απαιτούνται δια την έγκαιρον διάγνωσιν της νόσου, εις τρόπον ώστε να καταστή δυνατός ο προληπτικός διαγνωστικός έλεγχος, όλων των πληθυσμιακών ομάδων,της καταπολεμήσεως της νόσου. Προς τον σκοπόν τούτον η Εταιρεία εν συνεργασία μεθ ‘όλων, των ΝΠΙΔ & ΝΠΔΔ, τα οποία επιδιώκουν τους αυτούς σκοπούς και ιδιαίτερα των Ογκολογικών Νοσοκομείων, αφ ‘ενός μεν ενισχύει πάσαν προσπάθειαν αποσκοπούσαν εις την επαύξησιν, συγχρονισμόν και βελτίωσιν των μέσων εγκαίρου διαγνώσεως της νόσου και θεραπείας αφ' ετέρου δε αναζητεί και ανευρίσκει τους πάσχοντας κατά τα αρχικά στάδια της νόσου, ως και τους ανθρώπους με αυξημένη πιθανότητα να εμφανίσουν τη νόσο.
 6. Της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών σε όλη τη χώρα, δια της δημιουργίας τοπικών παραρτημάτων.
 7. Της καταπολεμήσεως του αγυρτισμού, των λανθασμένων αντιλήψεων και των προκαταλήψεων για την νόσο.
 8. Της προκλήσεως συγκεντρώσεων ή και συνεδρίων των μελών αυτής και άλλων συμπολιτών, καθ'ας θα συζητούνται θέματα σχετικά προς τον αγώνα κατά του καρκίνου, ως και πορίσματα της πείρας εκ των ενεργειών αυτής.
  Λειτουργία διαδικτυακής πλατφόρμας επιστημονικών δεδομένων που να συμμετέχουν συνδρομητές, ως επί το πλείστον του υγειονομικού χώρου.
 9. Της αναζητήσεως και δημιουργίας οικονομικών πόρων προς ενίσχυσιν του αντικαρκινικού αγώνος και την προνοιακή κάλυψη ασθενών και φροντιστών.
 10. Της αναζητήσεως συνεργασιών με ξένες παρεμφερείς Οργανώσεις και της παρακολούθησης και εφαρμογής των οδηγιών των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οργανώσεων των οποίων είναι μέλος όπως, της Διεθνούς Ένωσης για τον Έλεγχο του Καρκίνου (UICC), της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αντικαρκινικών Εταιρειών (ECL), του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Καταπολέμηση του Καπνίσματος ENSP, των διαφόρων Εθνικών Αντικαρκινικών Εταιρείων κ.α.
 11. Της συλλογής στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών για την κατάρτιση μητρώου νεοπλασιών.
 12. Της ίδρυσης και λειτουργίας ειδικών Κέντρων για Πρόληψη, Έγκαιρη Διάγνωση, θεραπευτική παρέμβαση και Αποθεραπεία Ασθενών με Καρκίνο, όπως επίσης και την  ίδρυση και λειτουργία ειδικών Κέντρων Φροντίδας υπερηλίκων, λοιπών ασθενών προκαρκινικού σταδίου ή  πασχόντων από νεοπλάσματα. Τα ως άνω αναφερόμενα μπορούν να  λειτουργούν με ίδια μέσα, να συμβάλλεται η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία με τρίτους ή ακόμη να τα επιμισθώνει όταν η λειτουργία τους καθίσταται επικίνδυνη για τη βιωσιμότητά της.
 13. Της προαγωγής και συντονισμού της συνεργασίας με άλλους φορείς που ασχολούνται με την καταπολέμηση της νόσου στη χώρα μας.

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας αναπτύσσονται σε πολλαπλά επίπεδα:

 • ενημέρωση του πληθυσμού,
 • ενημέρωση των λειτουργών υγείας,
 • έγκαιρη διάγνωση,
 • ψυχοκοινωνική υποστήριξη επαγγελματιών υγείας καθώς και
 • αποκατάσταση και μεταθεραπευτική φροντίδα ογκολογικών ασθενών.

Κύριο βάρος έχει δοθεί στην της νόσου, πρωτογενή και δευτερογενή ( έγκαιρη διάγνωση), η μόνη πρακτική η οποία είναι ικανή να μειώσει τα κρούσματα καρκίνου σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γι' αυτό και οι ενημερωτικές στρατηγικές και παρεμβάσεις της Εταιρείας επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο στην προσπάθεια αλλαγής του τρόπου ζωής των συμπολιτών μας, έτσι ώστε αυτός να προάγει την υγεία και να προλαμβάνει τις νόσους φθοράς, όπως είναι ο καρκίνος.

Συνοπτικά οι δραστηριότητες της Εταιρείας μας είναι :

 • Κάθε χρόνο σ' όλη τη χώρα πραγματοποιεί με ειδικούς επιστήμονες εκατοντάδες ομιλίες ( ιδιαίτερα σε νέους σχολικής ηλικίας) και διοργανώνει ειδικές ημερίδες ή σεμινάρια για επιμόρφωση του πληθυσμού και των επιστημόνων υγείας. Υπό την αιγίδα της έχουν τεθεί και συνεχώς τίθενται Συνέδρια Πανελλήνιας Εμβέλειας για τον καρκίνο, ενώ έχει φιλοξενήσει επανειλημμένα διεθνή συνέδρια. Τα παραρτήματα της διοργανώνουν περιφερειακής εμβέλειας ιατρικές ημερίδες και σεμινάρια.
 • Η εταιρεία έχει έντονη παρουσία στο διαδίκτυο με την ιστοσελίδα της cancerhellas.org και τη σελίδα της στο facebook
 • Κάθε χρόνο τυπώνονται και μοιράζονται δωρεάν διάφορα βιβλιαράκια και επιστημονικά βιβλία. Επίσης, ως πληροφοριακά μέσα χρησιμοποιούνται τακτικά οι βιντεοταινίες, οι αφίσες και τ' αυτοκόλητα.
 • Η Εταιρεία έχει κατασκευάσει και λειτουργήσει στο παρελθόν δύο νοσηλευτικά ιδρύματα, ένα στην ( το γνωστό νοσοκομείο “Οι Άγιοι Ανάργυροι” στην Κηφισιά και ένα στη Θεσσαλονίκη, τον “Ξενώνα περιθάλψεως ασθενών με καρκίνο” ) Και τα δύο ιδρύματα με όλη την περιουσία τους παραχωρήθηκαν στο κράτος άνευ ανταλλάγματος τη δεκαετία του 80.
 • Σήμερα η Εταιρεία μας έχει κατασκευάσει το Κέντρο φροντίδας και αποθεραπείας ασθενών με καρκίνο στην Παιανία, 54 κλινών, και το Κέντρο φιλοξενίας ασθενών και συγγενών τους στην Πυλαία Θεσσαλονίκη, δυναμικότητας 100 κλινών. Το Κέντρο της Πυλαίας φιλοξενεί από τετραετίας ασθενείς και συγγενείς τους κάθε ημέρα, υπό την εποπτεία του Θεαγένειου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Το Κέντρο της Παιανίας δεν κατάφερε να προσελκύσει ασθενείς ως αυτόνομο κέντρο, ενώ η προσπάθεια να παραχωρηθεί σε αντικαρκινικό νοσοκομείο, παρά την σχετική ανάγκη, προσέκρουσε στην οικονομική κρίση που είχε ενσκήψει στην πατρίδα μας, Έτσι, λειτούργησαν για περίπου 3,5 χρόνια μόνο τα τμήματα έγκαιρης διάγνωσης, τα οποία είχαν εξοπλιστεί με σύγχρονα μηχανήματα, και εξυπηρετήθηκαν δωρεάν χιλιάδες πολίτες, ιδίως γυναίκες.
 • Πρωτοστάτησε στην αντικαπνιστική εκστρατεία την οποία συνεχίζει με αταλάντευτη επιμονή, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους νέους σχολικής ηλικίας. Συμμετέχει ενεργά σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές αντικαπνιστικές ενώσεις και έχει εκδώσει ειδικά βιβλία και οπτικοακουστικό υλικό για το και τη διακοπή του. Σε πολλά παραρτήματα λειτουργούν ιατρεία διακοπής καπνίσματος.
 • Διαθέτει το μοναδικό στη χώρα μας σύγχρονο Κέντρο Έρευνας για το Κάπνισμα (με τον αρτιότερο εξοπλισμό μελέτης αναπνευστικού συστήματος).
 • Αναδείξαμε πρόσφατα το τεράστιο θέμα της μόλυνσης του περιβάλλοντος από τα αποτσίγαρα και συνεργαστήκαμε για την καταπολέμηση της με οργανώσεις που έχουν παρόμοιους στόχους
 • Δημιουργήσαμε την πανελλήνια εκστρατεία για ελεύθερους από καπνό ανοικτούς δημόσιους χώρους, με πρώτο βήμα τις «άκαπνες παιδικές χαρές». Και χαρήκαμε που αυτές περιλήφθηκαν στους χώρους που απαγορεύεται το κάπνισμα, σύμφωνα με τον τελευταίο αντικαπνιστικό νόμο.
 • Δημιουργήσαμε την ιστοσελίδα www.stopkapnisma.gr για να βοηθήσουμε όλους όσους θέλουν να διακόψουν το κάπνισμα ( με δυνατότητα διαδραστική επεικοινωνίας) , δοκιμάζοντας και μία σχετική εφαρμογή στα κινητά τηλέφωνα.
 • Συμμετέχουμε σε σειρά Ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την καταπολέμηση του καπνίσματος, ενώ μέλη μας συμμετείχαν Επανειλημμένα στο ENSP, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Πρόληψη του Καπνίσματος , του οποίου η εταιρεία μας υπήρξε από τα αρχικά μέλη.
 • Συμμετείχαμε σε σειρά Ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τον έλεγχο του καπνίσματος και πρόσφατα, από το 2017, αναλάβαμε το μεγάλο πρόγραμμα για τον έλεγχο της εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών για το κάπνισμα σ' όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στην μελέτη και εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην ιατρική
 • Διαθέτουμε κυτταρολογικό εργαστήριο, αλλά και εξωτερικούς συνεργάτες κυτταρολόγους, διενεργώντας pap- test για τις γυναίκες από διάφορους Δήμους της περιοχής της Αττικής καθώς και από ακριτικές κοινότητες της χώρας.
 • Στην Αθήνα λειτουργεί το Κέντρο για την Υποστήριξη, εκπαίδευση και την έρευνα στην ψυχοκοινωνική ογκολογία ( ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο), που παρέχει στήριξη σε ασθενείς, πραγματοποιεί το ειδικό πρόγραμμα ψυχολογικής στήριξης νοσηλευτριών που απασχολούνται σε διάφορα νοσοκομεία της Αθήνας φροντίζοντας ογκολογικούς ασθενείς, αλλά και γιατρών, ενώ συνεχίζει να παρέχει στήριξη σε ογκολογικούς ασθενείς. Το Κέντρο πραγματοποίησε ήδη την 1η Ημερίδα του σε συνεργασία με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και ακολούθησε και άλλη μία στο σπίτι της Αγίας Φιλοθέης. 
 • Συνεχίζονται τα προγράμματα ΝΤΟ-ΡΕ-ΛΑ και ιαματικής ζωοφιλίας για τα με νεοπλασματικές παθήσεις
 • Την τελευταία δεκαετία, αφού καθιέρωσε και στη χώρα μας τον Οκτώβριο ως μήνα πρόληψης του καρκίνου του μαστού, προχώρησε στην κατασκευή και λειτουργία 2 κινητών μονάδων μαστογράφου, οι οποίες συνολικά εξυπηρέτησαν δωρεάν περισσότερες από 85.000 γυναίκες σε όλη την Ελλάδα.
 • Η Εταιρεία μας έχει την ευθύνη της διοργάνωσης του Πανελλήνιου Αντικαρκινικού Εράνου, τα χρήματα του οποίου τίθενται στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας ( Είναι ο μόνος από τους Πανελλήνιους εράνους που η εταιρεία που τον διεξάγει δεν ιδιοποιείται το προϊόν του). Τα τελευταία χρόνια, λόγω δυσχερειών του κράτους δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί ο έρανος, για τον οποίον όμως έχει καταστρωθεί ένα νέο σχέδιο υλοποίησης του.
 • Λειτουργεί το συμβουλευτικό Τμήμα κληρονομικού καρκίνου με έμφαση στον και ωοθήκων. Παρέχεται πλήρη διερεύνηση του ιστορικού ( κληρονομικό δέντρο), κρίνεται αν είναι απαραίτητος ο γονιδιακός έλεγχος, εκτελείται αυτός σε προνομιακή τιμή με συνεργαζόμενο εργαστήριο και παρέχεται συμβουλευτική στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και στις επιλογές των ασθενών.
 • Από το 2015 λειτουργεί το τμήμα Γονιμότητας σε Νεοπλασματικούς Ασθενείς ( ΓΟ.ΝΕ.ΑΣ), που πραγματοποίησε δύο συνέδρια για την ενημέρωση των λειτουργών υγείας. Η νέα αυτή υπηρεσία προσφέρει συμβουλευτική σ' ένα διαρκώς εντεινόμενο πρόβλημα νέων ανθρώπων που έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν σε θεραπευτικούς χειρισμούς που μπορεί να βλάψουν τη γονιμότητα τους και μεσολαβεί ώστε οι απαραίτητες διαδικασίες να παρέχονται στους πολίτες στην καλύτερη δυνατή τιμή.
 • Κάθε καλοκαίρι διεξάγει σε πανελλήνια κλίμακα μία συστηματική εκστρατεία για τον καρκίνο του δέρματος, με ενημερωτικές εκδηλώσεις, με παρεμβάσεις στα ΜΜΕ και παροχή ιατρικών συμβουλών.
 • Από το 2015 σε συνεργασία με την UICC, καθιέρωσε τον εορτασμό της 4ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καρκίνου και στη χώρα μας Το επαναλάβε από τότε κάθε χρόνο κερδίζοντας την εκτίμηση της διεθνου ςκοινότητας για την κινητοποίηση που επιτυγχάνει. Επίσης με χαρά βλέπει να έχουν αρχίσει να κινητοποιούνται εκείνη την ημέρα και άλλες οργανώσεις και η ίδια η κοινωνία για την ενίσχυση του αντικαρκινικού αγώνα.
 • Καθιέρωσε από το 2017 την ελληνική εβδομάδα για τον καρκίνο με κύριο σύνθημα το « Αλλάζουμε για να Ζούμε» πραγματοποιώντας εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα, με κύριο στόχο την πρόληψη του καρκίνου μέσω αλλαγής της συμπεριφοράς μας.
 • Συνεργάζεται με όλες τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και πολιτικούς φορείς. Διοργάνωσε με επιτυχία στο πλαίσιο της Ελληνικής εβδομάδας για τον καρκίνο, μία ανοικτή δημόσια συζήτηση όλων των κομμάτων για την πρόληψη της νόσου..

Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία είναι αδέσμευτη από πολιτικά ή οικονομικά συμφέροντα και με επιμονή προάγει τον αντικαρκινικό αγώνα στη χώρα μας, πλησιάζοντας πλέον τα συνεχούς δημιουργικής δράσης.

Όλες οι δραστηριότητες και οι υπηρεσίες της Εταιρείας μας προσφέρονται στους συμπολίτες μας δωρεάν.

Η υλοποίηση τους στηρίζεται στην εθελοντική εργασία των μελών μας και στις οικονομικές συνεισφορές ευγενικών πολιτών, ιδρυμάτων και εταιρειών.

Η έκκληση για συνεργασία απευθύνεται συνεχώς και επίμονα προς όλους τους συμπολίτες μας, γιατί πιστεύουμε και γνωρίζουμε ότι :

όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τον καρκίνο παρελθόν.