210.38.26.600
dioikisi@cancerhellas.org

Ειδήσεις

Βράβευση κ. Μπεχράκη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO)

Με ιδιαίτερη χαρά, θα θέλαμε να ανακοινώσουμε ότι ο επικεφαλής της πρωτοβουλίας SMOKE FREE GREECE, της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, Καθηγητής Παναγιώτης Μπεχράκης, βραβεύτηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Λιουμπλιάνα στις 25 Μαΐου 2023, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος.

Ο κ. Μπεχράκης  θεωρείται expert σε παγκόσμιο επίπεδο για τον έλεγχο του καπνίσματος και εκπροσωπεί την Ελλάδα σε σχετικές με το κάπνισμα δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Τρεχόντως, είναι Focal Point του Π.Ο.Υ. για το κάπνισμα στην Ελλάδα και διετέλεσε συντονιστής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Joint Action Ι on Tobacco Control.


Δελτίο Τύπου_Βράβευση Μπεχράκη_WHO 25_5_23

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη για την εισαγωγή νέων φοιτητών για το μεταπτυχιακό ΠΜΣ “Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο” της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Έρευνα και Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση στα Πλαίσια της Εξατομικευμένης Ιατρικής (Διάγνωση και Στοχευμένη Θεραπεία)»

Προκήρυξη – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Έρευνα και Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση στα Πλαίσια της Εξατομικευμένης Ιατρικής (Διάγνωση και Στοχευμένη Θεραπεία)» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (ΦΕΚ 3695/Β΄τεύχος/29-08-2018).
Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο των νεοπλασιών του ανθρώπου με ανάλυση όλων των τεχνικών και σύγχρονων τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση και την ταξινόμηση του καρκίνου σήμερα. Επιπλέον, σκοπός του ΠΜΣ είναι να εκπαιδεύσει τους νέους επιστήμονες στο πεδίο των νεοπλασιών του ανθρώπου εισάγοντάς τους στις μεθόδους έρευνας για την παραγωγή ή και εφαρμογή νέας γνώσης. Επιπρόσθετα, προσφέρει ευρύ φάσμα θεωρητικών διαλέξεων για βασικούς κυτταρικούς μηχανισμούς βιολογίας του καρκίνου, καθώς και τους ιδιαίτερους παθογενετικούς μηχανισμούς που αφορούν συνήθεις τύπους καρκίνου. Τέλος, το ΠΜΣ περιλαμβάνει σειρά υποχρεωτικών θεωρητικών και εργαστηριακών ασκήσεων με διαδραστικό χαρακτήρα και σεμιναρίων σε επίκαιρα θέματα που σχετίζονται με την καρκινογένεση και τη διαχείριση ασθενών με καρκίνο. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης διαλέξεων και εργαστηριακών ασκήσεων του ΠΜΣ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass.
Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η διεπιστημονική μεταπτυχιακή εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στο πεδίο των νεοπλασιών του ανθρώπου. Το ΠΜΣ διαφέρει σημαντικά από τις προπτυχιακές πανεπιστημιακές σπουδές και φιλοδοξεί να εισάγει ένα νέο τρόπο ακαδημαϊκής σκέψης στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων.
Η διάρκεια του ΠΜΣ για απόκτηση ΔΜΣ είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται διά ζώσης ή και με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η διδασκαλία των δια ζώσης μαθημάτων θα πραγματοποιείται στο αμφιθέατρο Παθολογικής Ανατομικής του Α΄ Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και στην Αίθουσα Μικροσκοπίων.
Οι σπουδές στο ΠΜΣ συνεπάγονται την καταβολή διδάκτρων για τα λειτουργικά έξοδα του ΠΜΣ. Το ύψος των διδάκτρων ανέρχεται στο ποσό εννιακοσίων (900) ευρώ / εξάμηνο (συνολικά 4 εξάμηνα). Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις. Η καταβολή του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, πτυχιούχοι πανεπιστημίων των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής, Βιολογίας, Χημείας και συναφών Τμημάτων της ημεδαπής ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής των οποίων το δίπλωμα ή το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, όπως των Τμημάτων Ιατρικών Εργαστηρίων, Νοσηλευτικής, Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας.
Ο ανώτατος αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 στο ΠΜΣ για απόκτηση ΔΜΣ ορίζεται σε (35) συνολικά. Επιπλέον του αριθμού εισακτέων γίνεται δεκτό ένα (1) μέλος των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. κατ’ έτος, εφόσον το έργο που επιτελεί στο Ίδρυμα είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ. Οι υποψήφιοι θα εγγραφούν στo A΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. Οι εγγεγραμμένοι στο ΠΜΣ απολαμβάνουν όλων των ευεργετημάτων, τα οποία ορίζει η σχετική με τη φοιτητική ιδιότητα, νομοθεσία. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα παρακάτω δικαιολογητικά στη γραμματεία του ΠΜΣ από τις 22.05.2023 έως και 31.07.2023:
1. Αίτηση συμμετοχής
2. Βιογραφικό Σημείωμα
3. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
4. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
*Επισημαίνεται ότι θα γίνονται αποδεκτές και αιτήσεις που θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 προς το ΠΜΣ, στην οποία θα δηλώνεται ότι αναμένεται η επιτυχής ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών και θα αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα που εκκρεμούν για την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον ο/η υποψήφιος/α γίνει δεκτός/ή στο ΠΜΣ θα πρέπει να προσκομίσει τη βεβαίωση περάτωσης των σπουδών μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου και το αντίγραφο πτυχίου
5. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων
6. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει)
7. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας επιπέδου B2 ή ανώτερου
8. Δύο συστατικές επιστολές
9. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν)
10. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν)
11. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας ή επαρκής, διαπιστωμένη από την Σ.Ε. του ΠΜΣ, γνώση της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς υποψήφιους
12. Αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους σπουδών από Α.Ε.Ι. της Αλλοδαπής
*Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ για τους υποψήφιους που προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού (μετά την ισχύ του ν.4957/2022 (Α ́ 141) ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 304)
13. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 προς το ΠΜΣ, ότι όλα τα υποβληθέντα φωτοαντίγραφα αποτελούν ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων

*ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: η υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 προς το ΠΜΣ θα πρέπει να φέρει βεβαίωση γνήσιου υπογραφής ή να έχει συνταχθεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της δημόσιας Διοίκησης (govgr).

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: ckonsta@uoa.gr, neoplasticdisease@med.uoa.gr.
Παρακαλούμε τα ηλεκτρονικά αρχεία που θα υποβάλλετε να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές: Το όνομα του κάθε αρχείου να ξεκινά με το Επώνυμό σας πχ. «Επώνυμο–Αίτηση φοίτησης» και όλα τα δικαιολογητικά να αποστέλλονται σε μορφή pdf.

Γραμματεία του ΠΜΣ
A΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ (Κτήριο 10, 1ος Όροφος, Γραφείο 46), Μικράς Ασίας 75, Γουδή, Αθήνα, ΤΚ 11527, Κα Χ. Κώνστα
Ωράριο γραμματείας: Δευτέρα-Παρασκευή, 11:00-14:00
Τηλέφωνο: 210-7462102

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από επιτροπή με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και τις συνεντεύξεις των υποψηφίων. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν μετά από email ή/και τηλεφωνική συνεννόηση.

Όλα τα απαραίτητα έντυπα και περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ παρέχονται:

•Στην ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής
school.med.uoa.gr
• Στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ
https://www.neoplasticdisease.gr/
• Στα email του ΠΜΣ
ckonsta@uoa.gr, neoplasticdisease@med.uoa.gr

Αθήνα, Μάϊος 2023
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
_____________________________
Στ. Θεοχάρης– Καθηγητής

ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_2023-2024

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Πάτρας Ε.Α.Ε. – Ειλικρινή συλλυπητήρια για την απώλεια της πρώην προέδρου Νίκης Βαδαλούκα

Το Παράρτημα της Πάτρας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας εκφράζει την βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια της Νίκης Βαδαλούκα, ιδρυτικού μέλους του Παραρτήματος και επί σειράν πολλών ετών Προέδρου αυτού.

Η Διοικούσα επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψιν την ανιδιοτελή, συνεχή ,ακούραστη και ουσιαστική προσφορά της στο έργο του Παραρτήματος, ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ αποφάσισε:

  1. Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στους οικείους της εκλιπούσης
  2. Προαιρετικά τα Μέλη της να προσφέρουν αντί στεφάνου χρηματικό ποσόν υπέρ των σκοπών του Παραρτήματος το οποίον υπηρέτησε έντιμα και έθετε πάντα υπεράνω όλων
  3. Να δημοσιοποιήσει το παρόν ψήφισμα στον τοπικό τύπο και στην ηλεκτρονική σελίδα της Ε.Α.Ε.

ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΑΦΡΟ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΗΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Θερμά συλλυπητήρια για την αποδημία της πολυαγαπημένης Νίκη – Μαρία Βαδαλούκα

Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορηθήκαμε την αποδημία της πολυαγαπημένης Νίκη – Μαρία Βαδαλούκα, μιας γυναίκας που αφιέρωσε με δημιουργικότητα, ενσυναίσθηση και αποδοτικότητα πάρα πολλά χρόνια από της ζωής της, την προώθηση του αντικαρκινικού αγώνα στην Πάτρα.

Η οικογένεια της ΕΑΕ, ιδιαίτερα τα μέλη και οι εθελοντές της στην πόλη των Πατρών θα την θυμούνται πάντοτε με ειλικρινή αγάπη και θαυμασμό.

Γιατί θαυμασμός πράγματι είναι το συναίσθημα που γεννά η θύμηση αυτής της δυνατής γυναίκας, γυναίκας παράδειγμα που είχε την τύχη να δει την κόρη της, Αθηνά Βαδαλούκα, να συνεχίζει την παρακαταθήκη της στον αγώνα για τον πάσχοντα συνάνθρωπο και ογκολογικό ασθενή.

Τα θερμά μας συλλυπητήρια στα παιδιά της Αθηνά και Γιώργο Βαδαλούκα, στα εγγόνια, στα δισέγγονα και σε όλους τους συγγενείς και φίλους.

Η κηδεία της θα γίνει στα Ιωάννινα, την Μεγάλη Τετάρτη 12 Απριλίου και ώρα 11.30, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοπάνων, στο κοιμητήριο του οποίου θα αναπαυθεί, δίπλα στον αγαπημένο της γιο Γιάννη και στον σύζυγό της Νίκο Βαδαλούκα.
Η οικογένεια επιθυμεί αντί στεφάνων να κατατεθούν χρήματα για την ενίσχυση του έργου της ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. εδώ: https://grpalliative.gr/donate/

Διαβάστε περισσότερα

World Cancer Day 2023 – Close the Care Gap – Δελτίο τύπου εκδήλωσης Ε.Α.Ε.

«CLOSE THE CARE GAP»

«Να κλείσει το χάσμα στη φροντίδα του καρκίνου»

Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία πραγματοποίησε εκδήλωση με ομιλίες για την Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου το Σάββατο 04/02/2023 και ώρα 12.30 έως 14.30 στο αμφιθέατρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Pasteur. Η εκδήλωση έκλεισε με μια μικρή συναυλία σε ελληνικό, έντεχνο και ροκ ήχο από το μουσικό σχήμα «Nikodimos Full Band», το οποίο έχει μέλη από το «Κύτταρο». Κεντρικό σύνθημα της φετινής εκδήλωσης ήταν «Να κλείσει το χάσμα στη φροντίδα του καρκίνου» «Close the care gap”. Εκ μέρους του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (ΕΙΠ), η Δρ. Ουρανία Γεωργοπούλου, Διευθύντρια Ερευνών και Προϊσταμένη Εργαστηρίου Μοριακής Ιολογίας απεύθυνε χαιρετισμό και καλωσόρισε την διεξαγωγή μιας τόσο σημαντικής εκδήλωσης στους χώρους του ΕΙΠ.

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, κ. Μίνα Γκάγκα χαιρέτισε την εκδήλωση για την 4η Φεβρουαρίου παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου. Ανέδειξε τη σημασία της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης. Επισήμανε το σημαντικό ρόλο που έχει ο διάλογος με φορείς που ασχολούνται με τον καρκίνο για να υπάρξουν οι βέλτιστες λύσεις στα προβλήματα που συνεπάγεται η νόσος. Εξήρε το επίπεδο του επιστημονικού δυναμικού της χώρας που ασχολείται στον τομέα της ογκολογίας και τόνισε την ιδιαίτερη προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί από όλους για να αναδειχθεί η αναγκαιότητα των βέλτιστων πρακτικών στην υποστηρικτική φροντίδα στο πλαίσιο της ολιστικής αντιμετώπισης του καρκίνου. Ελπίζει με την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια σε όλους τους κλάδους της ιατρικής τα θεραπευτικά αποτελέσματα να βελτιωθούν σημαντικά αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την αναγκαιότητα της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης.

Χαιρετισμό απηύθυνε η Γεν. Γραμματέας Δημόσια Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη που με επιστημονική εγκυρότητα περιέγραψε το θέμα των κοινωνικών ανισοτήτων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και παρουσίασε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία στη χώρα μας που ξεκίνησε από το 2020 και στοχεύει στην προστασία του πληθυσμού και ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων. Η εφαρμογή των προσυμπτωματικών ελέγχων για διάφορες παθήσεις, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου, χωρίς επιβάρυνση των πολιτών στις εξετάσεις είναι βασικό συστατικό του σχεδίου δράσης. Αυτή η πρωτοβουλία σε συνδυασμό με την ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα πρόληψης είναι βέβαιο ότι θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση χρόνιων νοσημάτων, όπως είναι ο καρκίνος.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, Ευάγγελος Φιλόπουλος, ο οποίος έθεσε το πρόσταγμα «Να κλείσει το χάσμα στη φροντίδα του καρκίνου» .Είπε πως έχει διαπιστωθεί εδώ και χρόνια ότι η μη δίκαιη πρόσβαση των πολιτών στις απαραίτητες υπηρεσίες φροντίδας εμποδίζει την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του καρκίνου. Τόνισε πως οι ανισότητες που υφίσταται οι καρκινοπαθείς σε όλες τις φάσεις της φροντίδας είναι ιδιαίτερα έντονες, όχι μόνο μεταξύ αναπτυγμένων και υποανάπτυκτων χωρών, αλλά και μέσα στην ίδια της χώρα μας και ανάμεσα στους συμπολίτες μας.

Οι ανισότητες αυτές προκαλούνται από τις:

  • άνισες δυνατότητες που υπάρχουν στην πρόσβαση σε υπηρεσίες έγκαιρης διάγνωσης, διάγνωσης και θεραπείας εξαιτίας γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων ( μεγάλες πόλεις – ύπαιθρος),
  • διαφορές της κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης των πολιτών,
  • διακρίσεις που υφίστανται οι ηλικιωμένοι και οι ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες,
  • διαφορές στο βαθμό υιοθέτησης υγιεινών τρόπων ζωής εξ αιτίας της ελαττωμένης σχετικής ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης τμημάτων του πληθυσμού,
  • συνεχιζόμενες προκαταλήψεις για τον καρκίνο από μεγάλου μέρους του πληθυσμού.

Τόσο ο Πρόεδρος της Ε.Α.Ε. όσο και η Ομ. Καθηγ. Αναισθησιολογίας και θεραπείας πόνου του ΕΚΠΑ κ Ιωάννα Σιαφάκα τόνισαν πως το σύστημα φροντίδας όχι μόνο δεν επαρκεί για να παράξει έγκυρη και έγκαιρη φροντίδα για όλους, αλλά έχει εμφανή πλέον σημάδια δυσλειτουργίας, πλήττοντας κυρίως τις πιο αδύναμες κοινωνικά ομάδες. Χαρακτηριστικά είπε πως το υγειονομικό προσωπικό δεν επαρκεί αριθμητικά και μετά από την πανδημία έχει υπερβολικά εξαντληθεί, μη δυνάμενο να αναπτύξει όλες τις ικανότητες που διαθέτει. Ο εξοπλισμός αλλού είναι πεπαλαιωμένος, αλλού σύγχρονος, αλλά μη αξιοποιούμενος. Η ποιότητα των ογκολογικών υπηρεσιών ούτε ελέγχεται ως όφειλε, ούτε ενισχύεται η συνεχής εκπαίδευση και πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκ μέρους του προσωπικού και των υγειονομικών δομών.

Η Ομ. Καθηγ. Ι. Σιαφάκα τόνισε πως οι ασθενείς που χρήζουν Θεραπείας Πόνου και  Παρηγορικής φροντίδας, δεν είναι ασθενείς δεύτερης κατηγορίας και δεν αποτελεί πολυτέλεια το δικαίωμά τους να λαμβάνουν υπηρεσίες παρηγορικής φροντίδας εντός του δημόσιου συστήματος υγείας. Η τελευταία νομοθετική ρύθμιση δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της χώρας, αγνοώντας αδικαιολόγητα τα δεκάδες ιατρεία πόνου, κεντρικούς πυρήνες της παρηγορικής φροντίδας, που εξακολουθούν να λειτουργούν ακόμα σε εθελοντική βάση από αφιερωμένους στην παρηγορική φροντίδα αναισθησιολόγους. Αντίθετα, υπεραμύνθηκε της αναγκαιότητας πρόσβασης των ασθενών σε Ιατρεία Πόνου ως ανθρώπινο δικαίωμα, ένα δικαίωμα που η Πολιτεία οφείλει να προασπίζει παρέχοντας δημόσια, δωρεάν και καθολική υγειονομική κάλυψη.

Στην αναγκαιότητα προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ε.Α.Ε. Παν. Μπεχράκης (Πνευμονολόγος – Εντατιολόγος, τέως Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ και Harvard), ο οποίος τεκμηρίωσε στο πλαίσιο της ομιλίας του πως το παθητικό ή δευτερογενές κάπνισμα αποτελεί μια σιωπηρή αλλά συνεχής παραβίαση άρθρων του καταστατικού Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων της Γυναίκας αλλά και των δικαιωμάτων του Παιδιού, όπως αυτά περιγράφονται στη συνθήκη της Λισσαβόνας. Η προστασία της υγείας από όλους τους επιβλαβείς παράγοντες – συμπεριλαμβανομένου και του παθητικού καπνίσματος – αποτελεί προάσπιση του δικαιώματος στη ζωή.

Για την αναγκαιότητα προάσπισης του δικαιώματος στη ζωή, μίλησε και ο κ. Κυριάκος Στενός, πρόεδρος του συλλόγου «το Κύτταρο», ο οποίος σημείωσε στην ομιλία του πως η επιβίωση των ατόμων που πάσχουν από νεοπλασματική ασθένεια κατά την παιδική ή εφηβική ηλικία έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Όπως ανέφερε ο κ. Φιλόπουλος, ο καρκίνος δεν είναι μόνο μία διαταραχή της σωματικής υγείας. Η εμφάνιση του συνοδεύεται από αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχολογία, στην κοινωνική θέση, στην επαγγελματική και οικονομική σταθερότητα των ασθενών και επιβιωσάντων. Δημιουργεί σειρά προβλημάτων στις οικογένειες, στην κοινωνία και στην οικονομία. Προβλήματα που θα ενταθούν με την γήρανση του πληθυσμού της χώρας και την αύξηση των μοναχικών ηλικιωμένων με παιδιά που δεν βρίσκονται κοντά τους.

Σύμφωνα με την κ. Κούτρα Μαρία, Ψυχολόγου, μέλους της θεραπευτικής ομάδας του ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο της ΕΑΕ, οι ψυχοκοινωνικές ανάγκες των ασθενών που πάσχουν από καρκίνο είναι μια πραγματικότητα αδιαμφισβήτητη που επηρεάζει σημαντικά τις θεραπευτικές παρεμβάσεις. Η αντιμετώπιση της ασθένειας ως μια ρήξη στην προσωπική ιστορία του ασθενή απαιτεί μια εξαιρετικά εξειδικευμένη και εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική υποστήριξη τόσο του ίδιου όσο και του οικογενειακού και συνοδού περιβάλλοντος, στα διάφορα στάδια της ασθένειας. Η εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας έχει διαμορφώσει μια καινούρια κατάσταση χρονιότητας της ασθένειας γεγονός που προσδίδει καινούρια δυναμική στη σχέση του ιατρικού-νοσηλευτικού προσωπικού με τους ασθενείς του. Το ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο. φιλοδοξεί με τις δράσεις του στην υποστήριξη, την εκπαίδευση και την έρευνα, να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις αυτού του κλάδου της ψυχοκοινωνικής ογκολογίας όπως αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας.

Όλοι οι ομιλητές αναφέρθηκαν στα ζητήματα εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας, στις αυξανόμενες ανάγκες συστηματικής έρευνας, στην αναγκαιότητα δημιουργίας ιατρείων παρακολούθησης, μονάδων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για όλους τους ασθενείς σε όλα τα στάδια του καρκίνου. Όλοι οι ομιλητές τόνισαν πως η προάσπιση του δικαιώματος πρόσβασης σε υψηλού επιπέδου φροντίδα στον καρκίνο για όλους τους ασθενείς αλλά και για τους οικείους τους είναι προάσπιση του δικαιώματος στην ελπίδα.

Σύμφωνα με τον Πανόπουλο Χρήστο, διευθυντή Παθολόγο – Ογκολόγο, κεντρικός πυλώνας αισιοδοξίας και ελπίδας είναι η ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας που οδήγησαν στην κατανόηση της βιολογίας του καρκίνου και τη ραγδαία πρόοδο στη θεραπεία με τη συνεχή ανάπτυξη νέων καινοτόμων θεραπευτικών μεθόδων και νέων «έξυπνων» φαρμάκων. Στην ομιλία του ανέφερε πως ο καρκίνος σήμερα θεωρείται γενετική νόσος και η ανάπτυξη των θεραπειών με κυτταρικό στόχο (Στοχεύουσες Θεραπείες) και η Ανοσοθεραπεία αποτελούν την αρχή για την ανάπτυξη της Ιατρικής Ακρίβειας. Η ίση πρόσβαση στις καινοτόμες θεραπείες για όλους αποτελεί μέγιστη πρόκληση και η βελτίωση των διαδικασιών έγκρισης των νέων φαρμάκων είναι πλέον επιτακτική ανάγκη και για την χώρα μας. Έκλεισε την ομιλία του λέγοντας πως η συνεχής έρευνα και οι συνεχείς εξελίξεις είναι γοητευτικές για όλους όσοι ασχολούνται με τον καρκίνο, αλλά και ευεργετικές για τον απλό ασθενή, που μπορεί πλέον να ελπίζει στην μακρά επιβίωση και γιατί όχι στην ίαση.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως ο πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας έκλεισε την ομιλία του λέγοντας πως η δίκαιη και σωστή φροντίδα του καρκίνου απαιτεί συνολική αντιμετώπιση των πολλαπλών προβλημάτων που δημιουργούνται. Για αυτό τον σκοπό, δεν αρκεί μόνο η ενεργή και δίκαιη παρέμβαση της Πολιτείας, αλλά απαιτεί και τη συμβολή όλης της κοινωνίας. Κράτος και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, παρά τις ιδιαίτερες αδυναμίες και ανεπάρκειες τους, πρέπει σοβαρά να επικεντρωθούν στη δίκαιη παροχή φροντίδας. Στη μείωση του χάσματος που προκαλούν οι υφιστάμενες ανισότητες.

Διαδώστε το μήνυμα της Ε.Α.Ε. στα κοινωνικά δίκτυα 

#cancerhellas #worldcancerday #closethecaregap

YouTube video

YouTube video

Διαβάστε περισσότερα
Ένας σύγχρονος και έγκυρος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Για άμεση επικοινωνία με τους συνεργάτες μας καλέστε στο 215.215.1650